Montessoripedagogik

Vad är montessoripedagogik?

Barnet i centrum – Eleven respekteras som en individ med möjligheter, där läraren är handledaren som lotsar och leder eleven i sin kunskapsutveckling.
Miljön är tilltalande och lockar eleven till arbete. Konkret arbete underlättar förståelse.
Eleven har inom ramen för sin planering möjlighet att påverka arbetsområde, arbetsformer, arbetsplats och tid för arbete.
Eleven tar tidigt ansvar för sig själv, sin miljö och sitt arbete.
Maria Montessori: Hjälp mig att hjälpa mig själv. Eleven får självförtroende.
Varje elev får undervisning som passar dess utvecklingsnivå.
Hela miljön med material/arbetsuppgifter, lärare och klasskamrater ska locka eleven till kunskapsutveckling och kreativt arbete.
Varje ämne studeras ur ett helhetsperspektiv.
Eleverna lär av varandra och tränar samarbete.
Ett varierat arbetssätt med gruppgenomgångar, enskilt och självständig arbete blandat med arbete i par och grupp är viktigt.

Den förberedda montessorimiljön

Den pedagogiska miljön är konstruerad med tanke på elevers tänkande och lärande. Miljön ska uppmuntra till sökande av nya kunskaper och vara förberedd så att eleven kan arbeta självständigt i den i samverkan med sina klasskamrater. Klassrumsmiljön är viktig. Eleverna ska känna att de arbetar i ett trivsamt rum, fyllt med mycket material och arbetsuppgifter som intresserar och stimulerar dem i sin kunskapsutveckling. Varje material finns på en bestämd plats, vilken underlättar skötseln av miljön. Eleverna tar ett allt större ansvar i att hålla ordning i klassrummen ju äldre de blir.

Montessorimaterialen har en stor roll i barnens lärande. Materialen är enkla och isolerar det som ska förstås. Materialen ska också vara en förberedelse för kommande inlärning. Behovet av konkreta material minskar med stigande ålder och ersätts av mer abstrakta material. Många material är självrättande.

Ett montessoriskt arbetssätt innebär att eleven kan:

  • utifrån sin planering och arbetsbok påverka vad han/hon vill arbeta med utifrån intressen och behov
  • arbeta i sin egen takt
  • arbeta färdigt utan att bli störd

Eleven i ”samhället”

Eleven från 6 år och uppåt är mycket intresserad av omvärlden. Eleven har många frågor och intresserar sig för samhället och hela världen. Det räcker inte med kontakter inom skolan utan samhället blir ett komplement till den egna skolmiljön. Dagstidningar, studiebesök, prao och så vidare blir allt viktigare desto äldre eleven blir.

Maria Montessori pratade mycket om ”Cosmisk Education”. Genom den ville hon hjälpa barnet att se på sin omvärld ur ett helhetsperspektiv och i ett större sammanhang. Hon ville ge barnet en holistisk syn på människan och hennes utveckling. Till hjälp för barnet att förstå frågorna om världen och mänskligheten utarbetade hon den kosmiska planen där hon ger en bild av universum, jordens skapelse, livets utveckling och hur alla företeelser är beroende av varandra och påverkar varandra. Det yttersta målet är att ge barnet en ekologisk syn på livet och en ansvarskänsla för sin omgivning och miljö.

Etik och moral

Elever intresserar sig mycket för vad som är rätt eller orätt. Därför är frågor om etik och moral viktiga för eleverna . Gruppdiskussioner, och grupparbeten är vanliga i montessoriklassrummet. Det individanpassade arbetssättet där varje elev arbetar efter sin egen förmåga möjliggör både individuellt arbete och par- eller grupparbete. Eleverna har ett ansvar för att hjälpa varandra, vilket leder till en träning i att förklara så att någon annan förstår och en förståelse för hur andra tänker.

Lärarens roll och arbetssätt

Lärarens uppgift är att vara en länk mellan eleven och den förberedda miljön, läraren ska tillvarata elevernas intressen för olika ämnen. Läraren ska handleda och stimulera eleven i sitt kunskapssökande, medan eleven själv ska dra slutsatser och lösa problem. För att kunna följa varje elevs utveckling gör läraren observationer. Dessa observationer kan till exempel bestå av att iaktta koncentrationsförmågan, vilka förmågor barnet utvecklar eller hur barnet samarbetar med andra. Det varvade arbetssättet med gruppgenomgångar, enskilt och självständig arbete blandat med arbete i par och grupp kräver noggrann uppföljning av varje enskild elev men också en varm, lugn och tillmötesgående atmosfär i klassrummet som gör det möjligt för eleverna att koncentrera sig.